Aiheen kuvaus

 • Yleinen

 • Üldinfo

  Viited aine kodulehele, ÕISi, juhendmaterjalid Moodle's toime tulemiseks, uudistefoorum, üldfoorum.

  Sivut: 3Verkko-osoitteet: 3Keskustelualueet: 2Palaute: 1
 • 1. Sissejuhatus ainesse

  Esimeses loengus saate ülevaate aine korraldusest, vajalikest õppevahenditest, hindamisest jne.
  Klõpsates käesoleva teema päisel ("Sissejuhatus ainesse") leiate kontroll-nimekirja, milles saate märkida tegevused, mis peavad olema tehtud järgmise loengu ajaks (teisel õppenädalal).
  Verkko-osoite: 1
 • Ekskursioon 1

  Esimese õppenädala teise loengu ajal toimub ekskursioon Loodusteaduste majja. Detailid saate teada esimesel loengul. Moodle's sellega seotud tegevusi ei toimu. Iga osalenu saab kirja ühe (1) punkti, mis mõjutab aine lõpphinnet. Punktid ilmuvad Moodle'sse.


  Ekskursiooniks kogunege kella 8:30-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.

  Tehtävä: 1
 • 2. Põhimõisted

  Keemia, sellega seotud põhimõisted. Ühikud. Töö taskuarvutiga, ümardamine.

  Tunnis kaasa töötamiseks võtke kaasa taskuarvuti!

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 3. Keemia arvutusülesanded

  Ainehulk, keemiline valem, mooli mõiste. Lahused. Sisaldus, selle väljendusviisid.

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 4. Nomenklatuur; saagis ja kaod

  Ainetele süstemaatiliste nimetuste andmine. Jätkame ka keemiaülesannete lahendamise põhivõtetega tutvumist. Lisame saagise ja kao mõisted.

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • Ekskursioon 2

  Ekskursiooniks kogunege kella 14:00-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.
  Tehtävä: 1
 • 5. Keemilised reaktsioonid

  Reaktsioonid vesilahustes. Sademe ja gaasi moodustumine. Limiteeriv reagent. Happed, alused, reaktsioonid nende vahel.

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 6. Redoksreaktsioonid

  Redutseerimine ja oksüdeerimine. Redoksreaktsiooni võrrandi koostamine ja tasakaalustamine. Arvutused redoksreaktsioonide põhjal.

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • Kontrolltöö I

  Abimaterjalid esimeseks kontrolltööks valmistumiseks.

  Tehtävä: 1Verkko-osoitteet: 3
 • 7. Aatomid

  Kaasaegne aatomimudel, selle kujunemine. Elektromagnetlainete spekter.
  Verkko-osoitteet: 2Tiedosto: 1Tentti: 1
 • 8. Perioodilisuse süsteem

  Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem. Elementide paiknemine tabelis ja klassifikatsioonid. Omaduste süstemaatilise muutumise trendid.

  Verkko-osoitteet: 6Tentti: 1
 • 9. Keemiline side

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 10. Molekulide kuju

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 11. Molekulidevahelised jõud

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • Kontrolltöö II

  Tehtävä: 1Verkko-osoitteet: 2
 • 13. Gaasid

  Verkko-osoitteet: 3Tentti: 1
 • 14. Vedelikud ja tahkised

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 15. Termodünaamika I seadus

  Verkko-osoitteet: 3Sivu: 1Tentti: 1
 • 16. Termodünaamika II ja III seadus

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • 17. Füüsikaline tasakaal

  Verkko-osoitteet: 3Sivu: 1Tentti: 1
 • 18. Keemiline tasakaal

  Verkko-osoitteet: 2Tentti: 1
 • Kontrolltöö III

  Tehtävä: 1Verkko-osoitteet: 3
 • 19. Keemiline kineetika

  Verkko-osoitteet: 3Sivu: 1Tentti: 1
 • 20. Happed ja alused

  Verkko-osoitteet: 3Tentti: 1
 • Ekskursioon 3

  Valida on kahe ekskursioonikoha vahel, kummalgi kohal kaks aega. Osalejad saavad 1 punkti (kantakse Moodle'sse), mis mõjutab aine lõpphinnet.

  Valinta: 1Tehtävä: 1
 • 21. pH arvutused

  Verkko-osoitteet: 3Tentti: 1
 • 22. Elektrokeemia

  Verkko-osoitteet: 4Sivu: 1Tentti: 1
 • 23. Akud; redokssüsteemide arvutused

  Verkko-osoitteet: 4Sivu: 1Tentti: 1
 • 24. Lahustuvuskorrutis

  Verkko-osoitteet: 4Tentti: 1
 • Kontrolltöö IV

  Tehtävä: 1Verkko-osoitteet: 4
 • Eksam

  Eksam toimub eksamisessiooni ajal, 07 jaanuaril kell 10 ja katab kogu kursuse materjali. Eksam annab kuni 20 punkti. Hinne ilmub Moodle'sse.

  Käesoleva teema alt leiate ka info lisaeksamite kohta ning registreerimisvõimaluse nendele.

  Verkko-osoitteet: 12Tehtävät: 2Valinnat: 5
 • Lisa: loengute originaalvideod

  Verkko-osoitteet: 27