Projekti lähteülesanne

Projektist üldiselt

Projekt on individuaalne esitlus kursuse vältelt tehtud iseseisvatest töödest. Projekti kaitsmine viiakse läbi ettemääratud kuupäevadel, mis on ühine grupi teiste liikmetega. Projekti kaitsmine koosneb järgmistest etappidest:

  • Individuaalselt teostatud projekti ülevaade (Moodul 01 - 06) slaidiesitlusena.
  • Vastamine auditooriumi küsimustele.

Slaidiesitlus

  • Iga mooduli kohta 1-2 slaidi, mis näitavad projekti asukohta, tehtud tööd, kokkuvõtet saadud tulemustest.
  • Slaidid peavad olema väga hea visuaaliga ehk siis esitlema projekti asukohta (sh Google Maps, perspektiivvaated, kokkuvõtted arvutustest/mahtudest).
  • Max slaidide arv 15.
  • Esitlus max 15 min.

Küsimustele vastamine

  • Esitluse järgselt võivad kõik kuuljaad esitada küsimusi.
  • Esitlejast lähtuvalt hinnatakse tema oskust küsimustele vastata.
  • Küsijast lähtuvatl hinnatakse küsimuse konstruktiivsust.

Projekti kaitsmine

Projekti kaitsmiseks loetakse esitlust ning küsimustele vastamise oskust. Peale edukat projekti kaitsmist viib õppejõud läbi osaleja lõpp-hindamise lähtuvalt tema vahetulemustest. Lõpp-hindamine on seejärel jooksvalt näha tema Moodle hinnetelehel. Kui osalejal tekib küsimusi oma lõpp-hinde kohta, võib ta pöörduda õppejõu poole. Samas ei ole võimalik parandada jooksva semestri jooksul kogutud tegevuste osapunkte, mistõttu jooksev hinne kujuneb jooksva töö baasil. Üldised juhised projekti hindamise kohta on toodud õpijuhises. Siinkohal on see veelkord esitatud:


Hinne "1"

Hinne "2"

Hinne "3"

Hinne "4"

Hinne "5"

Projekt

Projekt on esitatud, kuid esitlus väga puudulik ja/või ei haaku lähteülesandega.

Töö lahendus on osaline ning üldiselt puudulik. Vormistus on puudulik. Ettevalmistus ja vormistus on puudulikud. Esinemise ajast ei peeta kinni.

Töö on lahendatud osaliselt, kuid õigesti. Vormistuses on vead. Ettekanne on lahendatud osaliselt, töö pole hästi ette valmistatud ning vormistuses esinevad suured puudused.

Töö lahendatakse heal tasemel. Lahendus on traditsiooniline. Vormistuses on 2-3 viga. Ettekanne on hästi ette valmistatud ning nõutud viisil vormistatud, kuid esinevad mõned puudused. Ettekande sisu vastab teemale ning tudeng peab kinni ettekande ajast.

Töö on lahendatud oskuslikult. Pakutakse välja ka alternatiivsed ja uuenduslikke lahendused. Vormistuses on mõned puudused, mis ei mõjuta hinnet. Ettekanne on hästi ette valmistatud ning nõutud viisil vormistatud. Ettekande sisu vastab teemale ning tudeng peab kinni ettekande ajast ja vormistuse nõuetest.


  

Viimati muudetud: teisipäev, 22. jaanuar 2019, 15.15