Õpijuhis ja tegevuskava

Maastikuprojekti eesmärk: 

Eesmärk on üliõpilasele läbi reaalse lähteülesande ja konkreetse maa-ala leida parim lahendus avalikule pargile. Maastikuarhitektuurne kujundusprojekt peab andma kavandatava rajatise lahenduse, mille koosseisus on vähemalt maa-ala katete, piirete ja haljastuse üldlahendus. Samuti tuleb valida alale sobivad väikevormid. Projekti mahus esitatakse nii joonised kui seletuskiri. Idee paremaks selgitamiseks esitatakse makett ja illustreerivad joonised. Joonised ja blanšetid esitatakse enamlevinud mõõtkavas.

Enne eskiisi koostamist viiakse läbi objekti analüüs ja töötatakse välja kontseptsioon. .Analüüs sisaldab olemasoleva olukorra kirjeldust ja hinnangut. Kontseptsioon on projekteerimise aluseks  võetud terviklik idee.

Projekt koosneb vormistuslikukult kolmest osast: planšetid (joonised), makett ja seletuskiri. Joonised tuleks vormistada Autocad programmis (https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad), kuigi esimese projekti puhul on lubatud ka käsitsi vormistamine. 

1,2,4 nädal.Sissejuhatus ja seminar.

Enne eskiisi koostamist viiakse läbi eelmisel semestril samale alale koostatud lähteülesannete loosimine. Üliõpilased töötavad kahestes gruppides. Foorum/arutelu käigus tutvutakse teineteise analüüside ja lähteülesannetega ja vajadusel/põhjendatult/ korrigeeritakse neid arvestades grupi liikmete seisukohti.

Kohavaim ja Lynch.

Genius loci ehk kohavaim ehk paiga vaim on mingile paigale iseloomulik vaimne atmosfäär.

Harjutus: 10 põhiteesi objekti iseloomustamiseks (4-8 sõna teesis) koos „koha vaimu“ kujutamisega (A4 skaneeritult) iga teesi kohta.

Lynch seminar: Lugeda rühmana läbi antud raamatu tekst. Valmistada ette esitlus 5-10min, mis teistele teksti tuvustaks, võtaks kokku olulisemad mõtted,iseloomustavad näited võib võtta raamatust, kuid hea oleks tuua ka oma näiteid, eriti seoses Tallinna, Lasnamäe või objektiga. Esitust võb ette kanda terve rühmana või mõne esindajaga. Teised rühmad peaksid kirjutama ülesse endale olulised märksõnad paberlipikutele ja suutma põhjendada oma valikut. Nendest kogutud märksõnadest moodustub ka raamatu konspekt, mida kasutada edaspidises töös.

 

3,9 nädal.Maketiõpetus.

 töötoaks vajalikud materjalid:

- tavalised A4 paberilehed (min. 2 tk)
 - käärid
- vaibanuga
- lõikamisalus
 - erinevaid materjale (erinevat sorti paberid, kartongid,
papid, traat, hambatikud või grilltikud, kohevaid
materjale vm, mida saab maketiehituseks kasutada; võivad
olla väikeseformaadilised - ca A4 suuruses - tükid)
- tükk KAPA-plaati (A4 suurus piisab) maketialuseks (st
paksemat sorti on parem)
- liimi

5-7,10,12 nädal Loengud

Kontakttunnid projekteerimise käigus vaja minevate rajatiste põhjalikumaks tutvustamiseks .Üliõpilane saab ülevaate

- teede ja parklate projekteerimisest

- mänguväljakute normidest ja mänguvahendite valikukriteeriumitest,

-pargivalgustusest ja valgustite valimise põhimõtetest 

-Arh. väikevormide valikust ja disainipõhimõtetest

-Rajatiste konstruktsioonide põhitõdetest

 

8 nädal. Eskiis

Eskiisi esitlusprojekt peab andma kavandatava rajatise lahenduse, mille koosseisus on vähemalt maa-ala katete, piirete ja haljastuse üldlahendus. Eskiisi eesmärgiks on planeeringutega ja ümbritseva ruumiga võimalikult hästi seostatud ruumilise lahenduse loomine,samuti erinevate lahenduste ja ideede tutvustamaine.Eskiisi joonis ja ideekirjeldused esitatakse digitaalselt mõnes enamlevinud esitlusprogrammis. Nõutav on ka töömaketi olemasolu.

11 nädal. Edasi arendatud eskiisi(maastikuarhitektuurne kujundusprojekt) esitlus

Üliõpilane esitab asendiplaanilise lahenduse(Standard EVS9072010 p.8.2 ja 8.2.3 mõõtkavas 1: 500 ,mis näitab ära

-rajatise paiknemise, otstarbe, kuju ja suuruse.

-säiliva ja projekteeritava haljastuse paiknemise

-teedevõrgustik

-eraldiseisvate kergliiklusteede, arh.väikevormide ja linnamööbli kujunduse ning sidumise

-nähtavale jääva rajatise osa materjalid

-likvideeritava haljastuse

-projekteeritava ala piir

-katastriüksuse/kinnistute piirid

-olemasolevad tehnovõrgud ja rajatised.

 

13,14 nädal. Projekti individuaalsed konsultatsioonid

Maastikukujunduse projekti edasiarendus, kus on arvestatud õppejõudude märkustega.Süvendatult peab olema lahendatud arh.väikevormid,teed,väljakud,spordi-ja puhkerajatised.(v.t Rajatise ehitusprojekt standard EVS 9072010 p.8.2.4) Esitatakse paberkandjal ja koos töömaketiga

Kohustuslik kirjandus

Poopuu, R. Lasn. Eesti Arhitektide Liidu 1. kuraatorinäitus. 2012, Tallinn: Eesti Arhitektide Liit

Jauhiainen, J.S. Linnageograafia, linnad ja linnauurimus modernismist postmodernismini. 2005, Tallinn : Kunsti Akadeemia

Sarapik, V. & Viires, P. Etüüde nüüdiskultuurist : Sügisball, 2010 Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus

Eesti Standardid EVS 907:2010, Rajatise Ehitusprojekt , 2010 Eesti Standardikeskus

Lynch, K.  The Image of the City, 1960, Cambridge Massachussetts : MIT Press

Jan Gehl „Life between buildings”1971

 

Robert Nerman „Lasnamäe ajalugu” 1998


Viimati muudetud: esmaspäev, 26. märts 2018, 12.03