Hindamiskriteeriumid: maastikuprojekt


Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Kursuseprojekt Lasnamäe linnaosas asuvale haljasalale rühmatööna

Hindeline arvestus

Hindab õpiväljundeid  nr. 1-5

 

Kursuseprojekt koosneb erinevatest tööetappidest: objekti analüüs maastikus ja ajalooline kujunemine, objekti analüüs kasutades “Kevin Lynch’i meetodit”, mahuline skeem objektist, kaasaegsete välisruumilahenduste analüüs, objekti maastikuarhitektuuri kujundusplaani eskiis ja kujundusplaan, maketi koostamine.

 

Eristav hindamine

Projektide esitlusel/kriitikal kohalviibimine on kohustuslik. Kursuseprojekt on hindeline. Hinnatakse programmis toodud õpiväljundeid, ideid, loovust ja töö vormistamist, esitlusoskust.

5 – üliõpilase teadmised ja oskused on suurepärased, tunneb kõiki põhimõisteid, oskab selgitada ja põhjendab maastikuarhitektuuriliste komponentide koosmõju ja tasakaalu erinevaid väljundeid ja erinevuste põhjuseid. Omab väga häid teadmisi kujundusliku projekti vormistamisest ja esitlemisest.

4 – üliõpilase teadmised ja oskused on väga head, tunneb enamikke põhimõisteid, oskab selgitada ja põhjendab maastikuarhitektuuriliste komponentide koosmõju ja tasakaalu erinevaid väljundeid ja erinevuste põhjuseid. Omab teadmisi kujundusliku projekti vormistamisest ja esitlemisest.

3 – üliõpilase teadmised ja oskused on head, tunneb mitmeid põhimõisteid, omab arusaama maastikuarhitektuuriliste komponentide erinevatest väljunditest, kuid ei oma arusaama komponentide omavahelisest mõjust. Omab mõningaid teadmisi kujundusliku projekti vormistamisest ja esitlemisest.

2 – üliõpilase teadmised on rahuldavad, arusaam põhimõistetest ja maastikuarhitektuuriliste komponentide omavahelise mõjust on lünklik, esineb suuri vajakajäämisi maastikuarhitektuuriliste komponentide koosmõju ja tasakaalu erinevate väljundite selgitamisel. Omab rahuldavalt teadmisi kujundusliku projekti vormistamisest ja esitlemisest.

1 – üliõpilase vastused on nõrgad, teadmised lünklikud, ei taju maastikuarhitektuuriliste komponentide koosmõju ja tasakaalu erinevaid väljundeid ja erinevuste põhjuseid, kuid tunneb osaliselt terminoloogiat ja põhimõisteid. Kujundusliku projekti vormistab ja esitleb nõrgalt.

Ei oska hinnata erinevate teoreetiliste aspektide avaldumist praktikas.

 

Lynchi seminar:

10 põhiteesi objeti iseloomustamiseks (4-8 sõna teesis) koos „koha vaimu“ kujutamisega (A4 skaneeritult) iga teesi kohta.

Lugeda rühmana läbi antud raamatu tekst. Valmistada ette esitlus 5-10min, mis teistele teksti tuvustaks, võtaks kokku olulisemad mõtted,iseloomustavad näited võib võtta raamatust, kuid hea oleks tuua ka oma näiteid, eriti seoses Tallinna, Lasnamäe või objektiga. Esitust võb ette kanda terve rühmana või mõne esindajaga. Teised rühmad peaksid kirjutama ülesse endale olulised märksõnad paberlipikutele ja suutma põhjendada oma valikut. Nendest kogutud märksõnadest moodustub ka raamatu konspekt, mida kasutada edaspidises töös.


                                                          

 

 

A: Lynchi ideid osatakse kaaslastele iseloomustada. Tuuakse kohaseid näiteid. Esitlust illustreeritakse kohavaimu kujutluste ning erinevate asumite baasil koostatud Lynchi analüüsidega.

MA: Lynchi teooriatega seonduv on kesiselt iseloomustatud. Valitud kohavaimu kujutlused või Lynchi analüüsid on puudu või pealiskaudsed ja Lynchi teooriatega seostamata.  

Hindamisele pääsemise eeldus          

 

90 % loengutest osavõtt. Linnateooriate essee arvestatud.

Lõpphinde kujunemine

Õpilased peavad esitama projekti, mis sisaldab nii graafilist kui teoreetilist osa vastavalt püstitatud lähteülesandele ja esitama projekti maketi.  Hinne kujuneb esitatud projekti ja selle kaitsmise tulemusel.

Maastikuprojekti koondhinne kujundab lõpphinde 50% ulatuses.


Viimati muudetud: esmaspäev, 15. jaanuar 2018, 18.19