Aktiivsete tingimuste nimekiri

Nimetus Tüüp Kasutaja nõusolek
Kasutustingimus Saidi kasutustingimused Kõik kasutajad

Kokkuvõte

TalTech Moodle kasutamiseks peate nõustuma kasutustingimustega. Lisainfo moodle@taltech.ee.

To use TalTech Moodle you have to accept the Terms of Use.


Täielikud tingimused

TalTech Moodle’i kasutamiseks peate nõustuma kasutustingimustega. Lisainfo: moodle@taltech.ee 

To use TalTech Moodle you have to accept the Terms of Use.


TalTech Moodle kasutustingimused 

1.   Mõisted 

1.1  TalTech Moodle - avatud lähtekoodiga e-õppe veebirakendus, mis asub aadressil https://moodle.taltech.ee, (edaspidi Moodle või Teenus). 

1.2  Haldaja – Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech), kes pakub Moodle õpikeskkonna kasutamise võimalust ja viib selles läbi õppetegevust. 

1.3 Haldusteenuse pakkuja – Hariduse Infotehnoloogia SA (edaspidi HITSA), kes pakub haldusteenust vastavalt TalTechiga sõlmitud koostöökokkuleppele. 

1.4  Kasutaja – iga  Moodle keskkonnas kasutajakonto (edaspidi Konto) loonud füüsiline isik. 

1.5 Üksus – Moodle keskkonda kasutav TalTechi struktuuriüksus. 

  

2.   Üldist 

2.1 TalTech Moodle on TalTechi ametlik õppetegevuse läbiviimise e-keskkond. 

2.2 Kasutajatel ja Üksustel on Moodle’i kasutamine võimalik üksnes kõikide kasutustingimustega (edaspidi Tingimuste) nõustumise korral. Tingimustega mitte nõustumisel ei looda Kasutajale Kontot ja ei võimaldata Kasutajale Teenuse kasutamist. 

2.3  Moodle’i kasutamise all mõeldakse eelkõige Kasutaja poolt Moodle’is Konto loomist ja Moodle’i võimaluste kasutamist õppetegevuses osalemiseks või õppetegevuse läbiviimiseks.  

2.4  Teenuse kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava Konto või külalisligipääsu vahendusel. Teenuse kasutamisel on võimalik Kasutaja autentimine kasutajanime ja parooliga, ID-kaardi, Mobiil-ID ja TAAT (või muu lisanduva) autentimislahendusega. 

2.5  Teenuse Konto loomine on Kasutajale tasuta. Isikukoodi mitteomavate Kasutajate isikukoodist vabastamise taotlused kinnitab TalTech. Kasutaja on kohustatud isikukoodi saamisel selle esimesel võimalusel Moodle’i konto andmetele lisama. 

  

3.   Moodle konto loomine ja kustutamine  

3.1  Moodle Konto loomiseks peab isik olema vähemalt 13 aastat vana või omama Kasutajakonto loomiseks seadusliku esindaja nõusolekut. 

3.2  Konto loomiseks on vajalik sisestada Moodle’isse oma ees- ja perekonnanimi, e-post ning personaalne parool, mis peab sisaldama vähemalt 6 sümbolit, millest 1 väiketäht ja 1 number. 

3.3  Peale Konto loomist saadetakse sisestatud e-postile automaatne kinnituskiri konto kinnitamiseks ja Moodle’isse sisse logimiseks.  

3.4  Esimesel sisselogimisel peab Kasutaja Kontole lisama oma isikukoodi, mis võimaldab Kasutaja tõsikindlat tuvastamist ning edaspidi sisse logimist ID-kaardi/Mobiil-ID vahendusel. 

3.5  Eesti isikukoodi puudumisel saab taotleda isikukoodi erandi võimaldamist vastava lahtri täitmisega Moodle’i isikuandmete vormil. Isikukoodi erandi taotluse vaatab läbi kasutajatugi ja kinnitab või lükkab selle tagasi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.  

3.6  Kontod, millele ei ole lisatud isikukoodi ega ole taotletud isikukoodi erandit, kustutatakse 1 nädala möödudes alates Kasutaja e-postile automaatse kinnituskirja saatmisest.

3.7  TalTech kustutab Kontoga seotud andmed 5 aasta möödumisel eksmatrikuleerimisest või viimasest süsteemi sisselogimisest. Kontoga seotud andmete säilitamine võimaldab Kasutajal õppimise katkemisel ja jätkamisel varasemaid õpiandmeid kasutada.

3.8 Kasutajal on õigus soovi korral oma Kontoga seotud andmete kustutamiseks eksmatrikuleerimisel või õppetegevuse lõpetamisel, esitades vastava taotluse e-postiaadressil moodle@taltech.ee. Kontoga seotud Moodle’is asuvad andmed kustutatakse hiljemalt 2 nädala jooksul vastavasisulise taotluse saamisest. Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Teenust kasutada.  


4.   Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus 

4.1  Kasutajal on võimalik Moodle’is läbiviidavas õppetöös osaleda või Moodle’is õppetööd läbi viia vaid siis, kui TalTech on loonud Kasutajaga vastava seose (lisanud rolli) või avalikel e-kursustel külalisena, kui selline võimalus on kursuse lisaja poolt antud.  

4.2  Konto loomisega tekib Kasutajale privaatsete failide üleslaadimiseks kaust Moodle’is, kuhu Kasutajal on võimalik salvestada faile. Kasutajal on võimalus igal ajal lisatud faile muuta ja kustutada. 

4.3  Kasutaja vastutab oma Kontole lisatud isikuandmete õigsuse ja täiendavate isikuandmete ning Moodle’i väliste teenustega liidestamise ja sellega kaasneva andmevahetuse eest.  

4.4  Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole. 

4.5  Võimaliku ohu korral kohustub Kasutaja võtma viivitamatult tarvitusele meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääsu Kontole (näiteks parooli vahetus, ID-kaardi või Mobiil-ID peatamine jms). Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Teenuse kasutajatuge e-posti teel moodle@taltech.ee

4.6  Konto loomisel ja Teenuse kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad takistada TalTechil Teenuse osutamist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on TalTechil õigus piirata Kasutaja ligipääsu Teenusele. 

4.7  Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas Teenuse ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, esinemist teise isikuna, autoriõiguste rikkumist, teiste Kasutajate Kontodele ligipääsu üritamine mistahes viisil, tahtlikult möödaminek või selle üritamine piirangutest seoses juurdepääsuga Teenusele, vm etteheidetav käitumine või sellisele käitumisele kaasa aitamine Kasutaja poolt.  

4.8  Kasutajal on võimalus liidestada oma Konto Moodle’i väliste teenustega (nt Google Drive). Kasutaja Konto liidestamine väliste teenustega ei ole TalTechi poolt kontrollitav. TalTechile on nähtav üksnes välise teenusega liidestamise fakt. 

4.9  Registreerudes Kasutajaks nõustub Kasutaja saama e-posti teel Teenusega seotud teateid. 

  

5.   TalTechi õigused, kohustused ja vastutus 

5.1  TalTechil  on õigus teha Tingimustes ühepoolselt muudatusi teavitades sellest Kasutajaid  TalTech Moodle’i veebilehel ja/või Moodle’is toodud e-posti teel. 

5.2  TalTech pakub Üksustele õpikeskkonna kasutamise võimalust ning Kasutajatele võimalust luua Moodle õpikeskkonnas Konto, et osaleda TalTech poolt Moodle’is läbi viidavates õppetegevustes. Teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, v.a HITSA poolt teatatud hooldusaegadel. 

5.3  Moodle’i kasutusjuhend on leitav aadressil https://issuu.com/e-ope.ee/docs/moodlea5_final ja Moodle ABC tudengile https://sway.office.com/dxEzd2nZkKizbNnn?ref=Link

5.4  Teenust pakutakse üksnes üle turvalise ühenduse (https). 

5.5  Moodle on majutatud HITSA poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.  

5.6  Moodle, serverite ja andmebaasi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega. 

5.7  Hoolduste läbiviimiseks rakendatakse hooldusaknaid, mille kohta tuuakse täpsem teave aadressil https://moodle.taltech.ee. Hooldusakende ajal on Teenuse kasutamine tõkestatud või piiratud.  

5.8  Moodle varundamise põhimõtted on toodud aadressil https://projektid.hitsa.ee/display/HTK/MOODLE+TEENUSKAART

5.9  TalTech pakub Kasutajatele ja Üksustele Moodle’i kasutamisega seotud kasutajatuge. Kasutajatuge pakutakse e-posti moodle@taltech.ee teel.  

5.10 Üksused ja Kasutajad vastutavad Moodle’isse sisestatud andmete ja üleslaaditud materjalide sisu eest. 

5.11 TalTech ei vastuta Teenuse tõrgete eest, mis on põhjustatud TalTechi kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest. 

  

6.   Isikuandmete kaitse 

6.1  TalTech töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid Kasutajatele Kontode loomise võimaldamiseks ja õppetegevuse läbiviimise tagamiseks ning õpianalüütika kasutamiseks vajalikus ulatuses. Volitatud töötlejaks on HITSA vastavalt koostöö kokkuleppele. HITSA töötleb isikuandmeid vastavalt sõlmitud konfidentsiaalsusleppele. 

6.2  Teenuse paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks kasutab Teenus veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid, mis sisaldavad: Kasutaja IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, külastuse pikkust, lehevaateid ja veebisaidi navigeerimisteid, samuti teavet teenuse kasutuse ajastuse, sageduse ja mudeli kohta. Küpsised ei sisalda üldjuhul andmeid, mille põhjal oleks võimalik Kasutaja isikut tuvastada, kuid Kasutaja poolt salvestatud isikuandmed võivad olla seotud küpsistega ning nende kaudu on võimalik seostada Kasutaja tegevus veebilehitsejas Kasutaja isikuga. 

6.3  TalTech vastutab enda või oma Kasutajate poolt Moodle keskkonnas töödeldavate isikuandmete töötlemise (sh Teenusega liidestatud väliste teenustega kaasneva andmevahetuse) õigusaktidele vastavuse eest (sh teavitustegevuse eest) olles nende isikuandmete vastutav töötleja.   

6.4  Kasutajaandmete osas on HITSA volitatud töötleja, pakkudes TalTechile Moodle majutus- ja haldusteenust. 

6.5  Kõikide õppetegevusega kaasnevate isikuandmete töötlemise küsimustes või seadusest tulenevate õiguste teostamiseks on Kasutajal võimalik pöörduda TalTechi poole e-posti aadressil henri.schasmin@taltech.ee või telefonil 620 2017. 

6.6  Kasutajal on võimalik näha kõiki enda Moodle’is sisalduvaid isikuandmeid igal hetkel Moodle’is oma Konto andmete osas. Kasutaja kohustub hoidma on isikuandmeid Moodle’is ajakohastena. 

6.7  TalTech võib töödelda kõiki Teenuses sisalduvaid isikuandmeid Teenuse kasutajatoe pakkumiseks, Teenuse analüüsimiseks, et Teenuse kvaliteeti parendada.  

6.8  Võimalikust andmelekkest teavitab TalTech 72 tunni jooksul kõiki Kasutajaid oma veebilehel  Teenuse avalehel moodle.taltech.ee ning Moodle’is toodud e-posti teel isikuid, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab TalTech Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidendiraportite vormi kaudu. TalTech võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud, et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu.  


Andmekaitse ja isikuandmete töötlemise küsimustega pöörduda: henri.schasmin@taltech.ee  


Tallinna Tehnikaülikooli asukoht ja kontaktid: 


Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

tel 620 2002

faks 620 2020

info@taltech.ee