Aktiivsete tingimuste nimekiri

Nimetus Tüüp Kasutaja nõusolek
Kasutustingimused Saidi kasutustingimused Kõik kasutajad

Kokkuvõte

TalTech Moodle kasutamiseks peate nõustuma kasutustingimustega. Lisainfo moodle@taltech.ee.

To use TalTech Moodle you have to accept the Terms of Use.

Palume tutvuda Moodle’i uute kasutustingimustega, mis on seotud muudatustega Moodle’isse sisenemisvõimalustes, Moodle’i kontode halduses ning isikuandmete kasutamise ja kaitse põhimõtetes.

Moodle’i ja ÕISi liidestamisega (MOIS) seotud plaanitud arendused on mõjutanud kasutustingimuste muutmist enamasti Moodle’i kasutaja õiguste suurenemise näol.

Mis on muutunud?

p.1. Mõisted – on lisandunud sellised mõisted nagu „Roll“, Uni-ID“, „MOIS“, „Arhiveeritud kursus“, „Arhiveerimise periood“.

p.2.4 Kasutaja autentimine on nüüd võimlaik ka Smart-ID kaudu.

UUS! p.3.3 TalTech kustutab Kontoga seotud andmed, lähtudes Kasutaja Rollist Moodle’is ning Uni-ID sulgemise ajast.

UUS! p.4.10 Kasutajal on õigus saada ligipääs MOISi kaudu loodud ja Arhiveeritud kursusele, millele on ta registreeritud.

p.5.2 Täpsustatud, kuidas reageeritakse probleemile Moodle’i planeerimata katkestuste korral.

UUS! p.6.3 Logiandmete analüütikaks kasutatakse kolmanda osapoole tehnilist lahendust. TalTech hoiab Kasutaja logiandmeid 365 päeva.

p.6.4-6.9 Täpsustatud, kuidas toimub Kasutaja isikuandmete kaitse.

Täielikud tingimused

TalTech Moodle’i kasutamiseks peate nõustuma kasutustingimustega. Lisainfo: moodle@taltech.ee 

To use TalTech Moodle you have to accept the Terms of Use.


TalTech Moodle kasutustingimused 

1.   Mõisted 

1.1  TalTech Moodle - avatud lähtekoodiga e-õppe veebirakendus, mis asub aadressil https://moodle.taltech.ee, (edaspidi Moodle või Teenus).  

1.2  Haldaja – Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech), kes pakub Moodle’i õpikeskkonna kasutamise võimalust ja viib selles läbi õppetegevust.  

1.3 Haldusteenuse pakkuja – Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM), kes pakub haldusteenust vastavalt TalTechiga sõlmitud koostöökokkuleppele.  

1.4  Kasutaja – iga Moodle’i keskkonnas kasutajakontot (edaspidi Konto) omav isik. 

1.5 Üksus – Moodle’i keskkonda kasutav TalTechi struktuuriüksus.  

1.6 Roll – kasutaja õigused kursusel (õpetaja, üliõpilane, vaatleja jt). 

1.7 Uni-ID – TalTechi töötaja või üliõpilase Digitaalne identiteet (kasutajakonto), mis võimaldab lihtsustada läbi ühtse ja turvalise autentimissüsteemi ligipääsu ülikooli tsentraalsetele IKT ressurssidele. 

1.8 MOIS – Moodle’i ja õppeinfosüsteemi (edaspidi ÕIS) integratsiooni lahendus, mis on suunatud tasemeõppe kursustele. MOISi kaudu saab Kasutaja õpetaja Rollis luua uue Moodle’i kursuse põhja, mis seotakse ÕISis loodud aine-õppejõu paariga või siduda olemasoleva Moodle’i kursuse ÕISi aine-õppejõu paariga.  

1.9 Arhiveeritud kursus – MOISi kaudu loodud ja arhiivi liigutatud kursus semestri lõpus, mis on nähtav ja kättesaadav Moodle’is muutmata kujul kursusele registreeritud Kasutajale õpetaja ja/või üliõpilase Rollis. 

1.10 Arhiveerimise periood – aeg, 5 (viis) aastat, mille jooksul Moodle’i kursusele registreeritud Kasutaja õpetaja ja/või üliõpilase Rollis saab ligipääsu arhiveeritud kursuse materjalidele ja andmetele alates kursuse arhiveerimise kuupäevast.

  

2.   Üldist 

2.1 TalTech Moodle on TalTechi ametlik õppetegevuse läbiviimise e-keskkond.  TalTech Moodle’is töödeldakse õppetegevuse käigus andmeid ülikooli ülesannete täitmiseks. 

2.2 Kasutajatel ja Üksustel on Moodle’i kasutamine võimalik üksnes kõikide kasutustingimustega (edaspidi Tingimuste) tutvumise ja selle kinnitamise  korral. Tingimuste mitte kinnitamisel ei ole võimalik Kasutajal kontot kasutada.  

2.3  Moodle’i kasutamise all mõeldakse eelkõige Kasutaja poolt Moodle’is Konto loomist ja Moodle’i võimaluste kasutamist õppetegevuses osalemiseks või õppetegevuse läbiviimiseks.   

2.4  Teenuse kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava Konto või külalisligipääsu vahendusel. Teenuse kasutamisel on võimalik Kasutaja autentimine TalTech Uni-ID, TARA kaudu (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID) või kasutajanime ja parooliga. 

2.5  Teenuse Konto loomine on Kasutajale tasuta. Isikukoodi mitteomavate isikutele ja tasemeõppe välistele õppijatele loob kasutajakonto Moodle’i administraator. Kasutaja on kohustatud isikukoodi saamisel selle esimesel võimalusel Moodle’i konto andmetele lisama.  

  

3.   Moodle konto loomine ja kustutamine  

3.1  Moodle’i Konto loomiseks peab isik olema vähemalt 13 aastat vana või omama Kasutajakonto loomiseks seadusliku esindaja nõusolekut.  

3.2  Peale Konto loomist ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart ID-ga saadetakse sisestatud e-postile automaatne kinnituskiri konto kinnitamiseks.   

3.3 TalTech kustutab Kontoga seotud andmed, lähtudes Kasutaja Rollist Moodle’is ning Uni-ID sulgemise ajast. Üliõpilase või muus Rollis (v.a. õpetaja) oleva Kasutajaga seotud andmed kustutatakse vahetult peale Uni-ID sulgemist. Õpetaja Rollis oleva Kasutajaga seotud andmed kustutatakse 400 päeva möödudes alates Uni-ID sulgemist. Kui Kasutajal on nii üliõpilase, kui ka õpetaja Roll vähemalt ühel kursusel Moodle’is, siis käsitletakse teda kui õpetaja Rollis olevat Kasutajat. 

3.4 Kasutajal on õigus soovi korral oma Kontoga seotud andmete kustutamiseks eksmatrikuleerimisel või õppetegevuse lõpetamisel, esitades vastava taotluse e-postiaadressil moodle@taltech.ee. Kontoga seotud Moodle’is asuvad andmed kustutatakse hiljemalt 2 nädala jooksul vastavasisulise taotluse saamisest. Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Teenust kasutada. 


4.   Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus 

4.1  Kasutajal on võimalik Moodle’is läbiviidavas õppetöös osaleda või Moodle’is õppetööd läbi viia vaid siis, kui TalTech on loonud Kasutajaga vastava seose (lisanud Rolli) või avalikel e-kursustel külalisena, kui selline võimalus on kursuse lisaja poolt antud.   

4.2  Konto loomisega tekib Kasutajale privaatsete failide üleslaadimiseks kaust Moodle’is, kuhu Kasutajal on võimalik salvestada faile. Kasutajal on võimalus igal ajal lisatud faile muuta ja kustutada.  

4.3  Kasutaja vastutab oma Kontole lisatud isikuandmete õigsuse ja täiendavate isikuandmete ning Moodle’i väliste teenustega liidestamise ja sellega kaasneva andmevahetuse eest.   

4.4  Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole.  

4.5  Võimaliku ohu korral kohustub Kasutaja võtma viivitamatult tarvitusele meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääsu Kontole (parooli vahetus, ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID peatamine). Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Teenuse kasutajatuge e-posti teel moodle@taltech.ee.  

4.6  Konto loomisel ja Teenuse kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad takistada TalTechil Teenuse osutamist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on TalTechil õigus piirata Kasutaja ligipääsu Teenusele.  

4.7  Keelatud tegevuste all peetakse silmas muuhulgas Teenuse ülekoormamist päringutega, ebaturvalise/ebaseadusliku sisu lisamist süsteemi, esinemist teise isikuna, autoriõiguste rikkumist, teiste Kasutajate Kontodele ligipääsu üritamine mistahes viisil, tahtlikult möödaminek või selle üritamine piirangutest seoses juurdepääsuga Teenusele, vm etteheidetav käitumine või sellisele käitumisele kaasa aitamine Kasutaja poolt.   

4.8  Kasutajal on võimalus liidestada oma Konto Moodle’i väliste teenustega (nt Google Drive). Kasutaja Konto liidestamine väliste teenustega ei ole TalTechi poolt kontrollitav. TalTechile on nähtav üksnes välise teenusega liidestamise fakt.  

4.9  Registreerudes Kasutajaks nõustub Kasutaja saama e-posti teel Teenusega seotud teateid, mida on Kasutajal võimalik profiili sätete all seadistada. 

4.10 Kasutajal on õigus saada ligipääs MOISi kaudu loodud ja Arhiveeritud kursusele, millele on ta registreeritud. Eelduseks on aktiivse Uni-ID olemasolu terve arhiveerimise perioodi jooksul. 

  

5.   TalTechi õigused, kohustused ja vastutus 

5.1  TalTechil  on õigus teha Tingimustes ühepoolselt muudatusi teavitades sellest Kasutajaid TalTech Moodle’i veebilehel ja/või Moodle’is toodud e-posti teel.  

5.2  TalTech pakub Üksustele õpikeskkonna kasutamise võimalust ning Kasutajatele võimalust luua Moodle õpikeskkonnas Konto, et osaleda TalTech poolt Moodle’is läbi viidavates õppetegevustes. Teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, v.a HTM poolt teatatud hooldusaegadel. Planeerimata katkestuste korral reageeritakse probleemile tööajal (tööpäevadel kell 9-17) kuni 1 (üks) tund. Maksimaalne ühekordne planeerimata katkestuse kestvus on 4 (neli) tundi. Planeerimata katkestuste kogukestvus aastas on 48 (nelikümmend kaheksa) tundi. 

5.3  Teenust pakutakse üksnes üle turvalise ühenduse (https).  

5.4  Moodle on majutatud HTM poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.   

5.5  Moodle, serverite ja andmebaasi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.  

5.6  Hoolduste läbiviimiseks rakendatakse hooldusaknaid, mille kohta tuuakse täpsem teave aadressil https://moodle.taltech.ee. Hooldusakende ajal on Teenuse kasutamine tõkestatud või piiratud.   

5.7 Moodle’i varundamine toimub HTM poolt. Varundatud andmete kaitse eest vastutab HTM. 

5.8  TalTech pakub Kasutajatele ja Üksustele Moodle’i kasutamisega seotud kasutajatuge. Kasutajatuge pakutakse e-posti moodle@taltech.ee teel.   

5.9 Üksused ja Kasutajad vastutavad Moodle’isse sisestatud andmete ja üleslaaditud materjalide sisu eest.  

5.10 TalTech ei vastuta Teenuse tõrgete eest, mis on põhjustatud TalTechi kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.  

  

6.   Isikuandmete kaitse 

6.1  TalTech töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid Kasutajatele Kontode loomise võimaldamiseks ja õppetegevuse läbiviimise tagamiseks ning õpianalüütika kasutamiseks vajalikus ulatuses. Volitatud töötlejaks on HTM vastavalt koostöö kokkuleppele. HTM töötleb isikuandmeid vastavalt sõlmitud konfidentsiaalsusleppele.  

6.2  Teenuse paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks kasutab Teenus veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid, mis sisaldavad: Kasutaja IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, külastuse pikkust, lehevaateid ja veebisaidi navigeerimisteid, samuti teavet teenuse kasutuse ajastuse, sageduse ja mudeli kohta. Küpsised ei sisalda üldjuhul andmeid, mille põhjal oleks võimalik Kasutaja isikut tuvastada, kuid Kasutaja poolt salvestatud isikuandmed võivad olla seotud küpsistega ning nende kaudu on võimalik seostada Kasutaja tegevus veebilehitsejas Kasutaja isikuga. 

6.3 Logiandmete analüütikaks kasutatakse kolmanda osapoole tehnilist lahendust. TalTech hoiab Kasutaja logiandmeid 365 päeva. 

6.4  TalTech vastutab enda või oma Kasutajate poolt Moodle’i keskkonnas töödeldavate isikuandmete töötlemise (sh Teenusega liidestatud väliste teenustega kaasneva andmevahetuse) õigusaktidele vastavuse eest (sh teavitustegevuse eest) olles nende isikuandmete vastutav töötleja.    

6.5  Kasutajaandmete osas on HTM volitatud töötleja, pakkudes TalTechile Moodle majutus- ja haldusteenust.  

6.6  Kõikide õppetegevusega kaasnevate isikuandmete töötlemise küsimustes või seadusest tulenevate õiguste teostamiseks on Kasutajal võimalik pöörduda TalTechi poole e-posti aadressil henri.schasmin@taltech.ee või telefonil 620 2017.  

6.7  Kasutajal on võimalik näha kõiki enda Moodle’is sisalduvaid isikuandmeid igal hetkel Moodle’is oma Konto andmete osas. Kasutaja kohustub hoidma on isikuandmeid Moodle’is ajakohastena.  

6.8  TalTech võib töödelda kõiki Teenuses sisalduvaid isikuandmeid Teenuse kasutajatoe pakkumiseks, Teenuse analüüsimiseks, et Teenuse kvaliteeti parendada.   

6.9  TalTech teavitab Andmekaitse Inspektsiooni ja Kasutajaid andmesubjektide privaatsust kahjustada võivast tuvastatud isikuandmete turvanõuete rikkumisest. Lisaks, TalTech teavitab küberintsidendist Riigi Infosüsteemi Ametit. TalTech võtab viivitamata kasutusele sobivad meetmed, et leevendada volitamata andmete kasutamisest tekkivat võimalikku kahju. 


Isikuandmete töötlemise ja kaitse küsimustega on võimalik pöörduda e-posti aadressil henri.schasmin@taltech.ee. 


Tallinna Tehnikaülikooli asukoht ja kontaktid:  

Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn 

tel 620 2002 

faks 620 2020 

info@taltech.ee