Nädalavaade

 • Ettevõtlus ja äri planeerimine
  pilt, millel on aju ja kursuse pealkiri "Ettevõtlus ja äri planeerimine"

  Sissejuhatus kursusele

  Kursus on suunatud algajale, kel pole ettevõtluskogemust ja soovib selle valdkonnaga tutvust teha, aga ka teadlikumale sooviga oma ideele või ärivõimalusele kirjutada äriplaan.

  Kursus liigub teemade kaupa ehk individuaalne õppimise intensiivsus võimaldab õppijal paindlikult edeneda.

  Eesmärgiks on kujundada arusaam ettevõtja rollist ning ettevõtte planeerimise ja arendamise protsessi põhitõdedest, samuti ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedest erinevates ettevõtluskeskkondades. Võimaldab õppijal valitud idee alusel praktiliselt planeerida ettevõtlusprotsess, koostada ärimudel ja selle alusel äriplaan toetamaks osalejaid nii nende ettevõtjaks kui ka ettevõtlikuks palgatöötajaks saamisel. 

  Ettevõtluse ja äriplaneerimise kursus avalikuks kasutamiseks eeldab iseseisvat tööd ja õppimist järgides üliõpilastele kavandatud kursuse raamistikku ja raskusastet.

  Kursusel on kasutatud Haridusministeeriumi toetatud Edu&Tegu projekti raames koostatud ettevõtlusõppe materjale ning Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlus-õppejõudude loodut.


  Head osalemist!

 • SISSEJUHATUS

  EESMÄRK: Ettevõtlusprotsessi mõistmine, ettevõtluse tajumine majanduse alusena, seoste ja suure pildi kujundamine

  Õpiväljundid:

  1. Tean majanduse ja ettevõtluse põhimõisteid 
  2. Analüüsin ettevõtlusprotsessi 
  3. Hindan majanduse ja ettevõtluse seoseid


  Tegevused/ülesanded:

  1. Loe konspekti, mõtle tänast majanduse olukorda ja seosta ettevõtluses toimuvaga. Konspektis on valik majandusmõisteid - kuidas need ettevõtluses väljenduvad? Kuula videot ettevõtlusprotsessist.


 • ETTEVÕTLUSPÄDEVUS

  EESMÄRK: Luua arusaam ettevõtja isikust, ettevõtluses olulistest pädevustest ning hinnata enda arenguvajadusi

  Õpiväljundid:

  1. Tean, mis on ettevõtluspädevus
  2. Mõistan, miks ettevõtlikud inimesed on edukamad
  3. Analüüsin ennast ettevõtlusprotsessis


  Tegevused/ülesanded:

  • Tee isiksuse test, et enda kohta rohkem teada saada
  • Loe materjal ja tee selles sisalduvad ülesanded "Ettevõtluspädevuse kirjeldus ja ülesanded" 
  • Vaata videod "Kas ettevõtlus teeb vabaks" ning "Miks hakata ettevõtjaks"
  • Täida tööleht "Minu lõuend"

 • ÄRIIDEE ARENDUS

  EESMÄRK: Äriidee, ärivõimaluste avastamine/loomine. 

  Õpiväljundid:

  1. Rakendan äriidee loomise, arendamise ja hindamise meetodeid.
  2. Mõistan äriidee ja ärivõimaluse erinevust
  3. Leian/arendan äriidee - ärivõimaluse


  Tegevused/ülesanded:

  1. Ava allpool olevad slaidid (Slaidid: Ülesanded probleemi ja äriidee kohta) ja hakka lahendama seal kirjeldatud ülesandeid (ülesanded 1-4) äriidee leidmise, probleemi analüüsimise ja äriidee analüüsimise kohta. Probleemi ja äriidee esmase analüüsimise jaoks läheb ilmselt vaja infot turul toimuva kohta (kliendid ja konkurendid). Hiljem tulevad turu analüüsi kohta täpsemad ülesanded, seega ei ole selles faasis vajalik põhjalikku kliendi- ja konkurentsiuuringut veel läbi viia.

 • ÄRIMUDEL

  EESMÄRK: Äriidee mudeldamine, ärimudeli lõuendi kontseptuaalne mõistmine ja koostamine

  Õpiväljundid:

  1. Mõistan ärimudeldamise meetodeid.
  2. Kavandan ärimudeli lähtudes ettevõtluskeskkonna teguritest ja eetika põhimõtetest


  Tegevused/ülesanded:

  1. Koosta ärimudel enda äriidee baasil. Võta aluseks Lean Canvas lõuend ja täida ära 9 lahtrit. Ärimudeli koostamiseks leiad soovitusi ja juhendeid allpool olevatest videodest, slaididelt (Slaidid: Ärimudelid)
  ja eelmises blokis olevast konspektist (Konspekt: Kliendiprobleem. Äriidee. Ärimudel). Ühel lehel ärimudel on hea võimalus koondada kõik olulised ideed kokku millega edaspidi põhjalikulmalt tegelema hakata ning lõpuks äriplaan koostada.

  2. Nüüd sõnasta oma äriidee ühe lausena. Väga oluline on et suudad klientidele, investoritele, koostööpartneritele jne oma äriidee lühidalt, selgelt ja kiiresti edastada. Koosta ühelauseline äriidee selgitus järgnevalt: "Minu ettevõte (lisa ettevõtte nimi) müüb (lisa toote/teenuse paarisõnaline selgitus) kliendile (lisa lühike kliendi kirjeldus) hinnaga (lisa hind)".

 • ETTEVÕTTE STRATEEGILINE ORIENTATSIOON

  EESMÄRK: Mõista strateegilise juhtimise põhiülesandeid, strateegilise orientatsiooni komponente, konkurentsieelise saavutamise põhivõimalusi ning mõelda need küsimused läbi oma ettevõtte seisukohalt.

  Õpiväljundid:

  1.  Tunnen strateegilise orientatsiooni põhikomponente ja põhilisi konkurentsistrateegiaid.
  2.  Töötan välja enda (kavandatava) ettevõtte strateegilise orientatsiooni komponendid ja taotletava konkurentsieelise.


  Tegevused/ülesanded:

  Tutvuda strateegia teoreetiliste alustega ning koostada strateegia oma planeeritavale projektile 

 • KESKKOND JA TEGEVUSHARU

  EESMÄRK: Mõista makrokeskkonna tegurite mõju tegevusharule, tunda tegevusharu olukorda ja arengutendentse, konkurentsijõude ja muid tegevusharu iseloomustavaid tegureid.

  Õpiväljundid:

  1. Tean ettevõtte väliskeskkonna (makrokeskkond ja tegevusharu) analüüsimise meetodeid.
  2. Analüüsin enda (kavandatava) tegevusharu makrokeskkonda ja hindan makrokeskkonna tegurite mõju ettevõtte tegevusele.
  3.  Annan koondhinnangu tegevusharu atraktiivsusele - kas antud tegevusharru sisenemine ja/või seal tegevuse laiendamine on otstarbekas.


  Tegevused/ülesanded:

  1. Vaata ära tegevusharu olukorda ja konkurentsitingimuste analüüsi käsitlev videoloeng.

  2. Võta seejuures kõrvale loengu slaidid, vajaduse korral tee märkmeid (nt fikseeri enda tegevusharuga haakuvad mõtted, mis loengut vaadates tekkisid).

  3. Täida ära alltoodud töövormid oma ettevõtte tegevusharust lähtudes. Küsimuste järjekord töövormidel on kooskõlas konspektiga, videoloengus oli järjekord veidi erinev.

  4. Vormidega töötades loe kõrvale konspekti ettevõtte väliskeskkonna analüüsi kohta. Kindlasti vaata sealt makrokeskkonna analüüsis jälgitavate põhinäitajate tabelit (tabel 1.1.) 


 • ETTEVÕTTE ASUTAMINE

  EESMÄRK: Anda ülevaade ettevõtte asutamisega seoses astutavatest sammudest ja langetatavatest valikutest.

  Õpiväljundid:

  1. Tean ettevõtte juriidilise registreerimisega kaasnevaid samme.
  2. Analüüsin ettevõttele sobivaid valikuid juriidilise vormi, ärinime ja asukoha osas.
  3.  Valin ettevõttele sobiva juriidilise vormi, ärinime ja asukoha.


  Tegevused/ülesanded:

  1. Vaata ära kolm videoloengut.

  2. Vajaduse korral loe põhjalikumaid käsitlusi konspektist. Videoloengute tegemise ajaga võrreldes on lisandunud nt ettevõtluskonto kasutamise võimalus.

  3. Vali ettevõttele sobiv juriidiline vorm, ärinimi (kontrolli, et seda või väga sarnast nime juba ei kasutata), formuleeri nõuded asukohale ja kui võimalik, siis määratle asukoht täpsemalt.


 • KONKURENTS JA TURU ANALÜÜS

  EESMÄRK: Konkurentsikeskkonna ja turu kontseptuaalne mõistmine ja hetkeolukorra analüüs, trendide hindamine

  Õpiväljundid:

  1. Tean turu segmentimise põhimõtteid
  2. Analüüsin konkurentide tegevust ja nende nõrkusi ja tugevusi
  3. Sünteesin konkurendianalüüsi tulemusi oma äriidee arendamisse


  Tegevused/ülesanded:

  1. Ava allpool olevad slaidid ja materjalid ja tööta need läbi.

  2. Vaata teemat avavaid videomaterjale

  3. Vii läbi konkurentide uuring oma idee osas vastavalt juhendile


 • TURU-UURING JA TURUNDUS

  EESMÄRK: Turunduse põhimõtted ja -mõisted. Turu-uuring.

  Õpiväljundid:

  1. Tean turundusmeetmestiku komponente
  2. Analüüsin turu-uuringu tulemusi
  3. Sünteesin turu-uuringu tulemusi ettevõtte turundustegevuste planeerimiseks


  Tegevused/ülesanded:

  1. Ava allpool olevad slaidid ja materjalid ja tööta need läbi.

  2. Vaata teemat avavaid videomaterjale

  3. Vii läbi konkurentide uuring oma idee osas vastavalt juhendile

 • TURUNDUSPLAAN

  EESMÄRK: Turundusplaani koostamine

  Õpiväljundid:

  1. Tean turundusplaani osasid
  2. Analüüsin turunduskanalite valikut
  3. Sünteesin turundustegevuste mõju ettevõtte müügitulemuste kasvatamisel


  Tegevused/ülesanded:

  1. Ava allpool olevad slaidid ja materjalid ja tööta need läbi.

  2. Vaata teemat avavaid videomaterjale

  3. Täida ära turunduskulude tabel oma äriidee jaoks

  4. Koosta oma äriidee jaoks turundusplaan


 • JUHTIMINE JA OPERATSIOONID

  EESMÄRK: Ettevõtte juhtimisstruktuuri ja -põhimõtete planeerimine. Ettevõtte operatsioonide ja tegevuse planeerimine, kaasnevate kulude põhjendamine

  Õpiväljundid:

  1. Tean kuidas planeerida alustava ettevõtte juhtimist
  2. Oskan koostada protsessikaarti ning kaardistada ettevõtte kompetentside-oskuste vajadust
  3. Sünteesin erinevad ettevõtte valdkonnad tervikpildiks
  4. Planeerin ja eelarvestan ettevõtte juhtimise ja protsesside ülesehitusega seonduvad kulud


  Tegevused/ülesanded:

  1. Ettevõtte igapäevasest juhtimisest annavad hea ülevaate allolevad videod. Kui koostad äriplaani või huvitud alustava ettevõtte juhtimise ja tegevuse planeerimisest, on abiks konspekt. 

 • ETTEVÕTTE FINANTS JA RAAMATUPIDAMINE

  EESMÄRK: Ettevõtluses kasutatavad finantsmõisted ja -arvestus

  Õpiväljundid:

  1. Mõistan finantsvaldkonna põhimõisteid, protsessi ja eesmärke
  2. Tean kuidas moodustuvad ettevõtte tulud ja kulud
  3. Saan aru ettevõtlusega kaasnevast olulisest aruandlusest - kellele ja miks on oluline aastaaruanne
  4. Uurin ettevõtluse erinevaid finantseerimise võimalusi


  Tegevused/ülesanded:

  1. Allpool olevad slaidid ja videomaterjal on selles peatükis abiks suur pildi mõistmisel ettevõtluse finantsmaastikul algajale. Eesmärk on ka anda mõista, et ettevõtlusega alustamisel  ei ole finantsvaldkonda vaja peljata - alustajale on nõuded aruandlusele tehtud väga lihtsaks.

 • FINANTSPLANEERIMINE

  EESMÄRK: Ettevõtte finantsplaani koostamine

  Õpiväljundid:

  1. Tean palju vajan raha ettevõtte esmaseks investeeringuks
  2. Analüüsin kulusid ja tulusid
  3. Arvestan toote/teenuse omahinna ja kasumimarginaali
  4. Hindan äriplaani kasumlikkust


  Tegevused/ülesanded:

  1. Selle teemaploki sisuks on oma äriplaanile finantsprognooside koostamine. Materjal on abiks, et arvoutada tootele või teenusele omahind, kasumilävi, kuidas arvestada amortisatsiooni põhivaradelt. Samuti saad lisatud eelseadistatud exceli tabeli abil vajaliku sisendi nii kasumiaruandele kui bilansile. Kui arvestusmaailm end sulle avab, saad viimasest videoloengust kogu tõe ettevõtte raamatupidamisest. Sest - ettevõtte raamatupidamise eest ei vastuta keegi muu kui ettevõtja :)  

 • ÄRIEETIKA JA JÄTKUSUUTLIKKUS

  EESMÄRK: Ettevõtte ja ettevõtja väärtused, eetilised valikud ja ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamine

  Õpiväljundid:

  1. Tean, et eetika ja jätkusuutlikkus on nüüdisaja ettevõtluse lahutaatud kaaslased
  2. Suudan analüüsida kaasusi - erinevaid ettevõtteid ja nende tegevust eetika ka jätkusuutlikkuse läbi
  3. Hindan enda (äriidee) käitumist eetika ja jätkusuutlikkuse raamistikus


  Tegevused/ülesanded:

  1. Kuula, kuidas mõistetakse eetikat ja jätkusuutlikkust ettevõtjate eneste sõnastatuna. Kui oled koostamas äriplaani, siis see peatükk on täna ka rahastajatele väga oluline - eriti kui planeeritakse tootmist. Kui äri ei planeeri, kuula ja mõtiskle - kuidas on tänane ettevõtluskeskkond sotsiaalseid väärtusi muutnud ja kuidas võiks ettevõtlus kasumlikult jätkuda peale käesolevat kriisi ...

  • Eesmärk: video vaataja mõtestab jätkusuutlikkuse printsiipi ettevõtluses – miks eetilisus on ettevõtluses olulisel kohal ning kuidas peegelduvad nii jätkusuutlikkus kui ka eetilisus ettevõtte igapäevategevustest ja eesmärkidest.

   Pärast video vaatamist vasta järgmistele küsimustele:

   • Pane kirja kolm võimalust, kuidas saab iga inimene käituda jätkusuutlikult.
   • Kas oled valinud tooteid selle tegija või müüja järgi?
   • Millise käitumisega ettevõtte teenuseid ja tooteid eelistad tarbida ja milliseid pigem väldid? 
   • Millised jätkusuutlikkusega seotud küsimused või dilemmad avalduvad Sinu töö- ja/või õpikeskkonnas?

 • MÜÜK

  EESMÄRK: Müük on ettevõtluse võtmevaldkond ja põhitegevus. Müügikompetentsi mõistmine ja arendamine ei ole vaid ettevõtjale vajalik oskus, vaid omane igale ettevõtlikule töötajale.

  Õpiväljundid:

  1. Tean erinevatest müügis kasutatavatest metoodikatest
  2. Teen vahet erinevatel müügitehnikatel
  3. Mõistan ja arendan endale sobivat tehnikat


  Tegevused/ülesanded:

  1. Kuula loengut, mis slaididena ka kokku võetud, müügioskustest. Õppimine võib olla ka lõbus - erinevaid müügitehnikaid tutvustab Hunt Kriimsilm. Mõtiskle, kuidas on müügitehnikud ajas muutuvad? Meenuta viimaseid kaupluste külastusi - milline oli müügitöö?


 • KOKKUVÕTE

  Kokkuvõtteks loodame, et saite kas suurema pildi ettevõtlusest, mõistes oma tööandja igapäevaste tegevuste spektrit või millest moodustub ühe ettevõtja  "tööriistakast". Ehk jätkus sul sihikindlust läbi teha kogu äri planeerimise protsess ja tahad tagasisidet oma äriplaanile. Igal juhul - kui jõudsid teema-teema järel siiani, oled tunnustust väärt ja väga ettevõtlik - sihikindel ja suuteline toime tulema nii enese motiveerimise kui kõikuvate emotsioonidega :)  

  Siinkohal palume pöörduda tagasi algusesse, et anda meile väärtuslikku tagasisidet kursuse edasisel kujundamisel kasutajasõbralikumaks.