Topic outline

 • General

 • Üldinfo

  Viited aine kodulehele, ÕISi, juhendmaterjalid Moodle's toime tulemiseks, uudistefoorum, üldfoorum.

  Pages: 3URLs: 5Forums: 2Feedback: 1
 • 1. Sissejuhatus ainesse

  Esimeses loengus saate ülevaate aine korraldusest, vajalikest õppevahenditest, hindamisest jne.


  Klõpsates käesoleva teema päisel ("Sissejuhatus ainesse") leiate kontroll-nimekirja, milles saate märkida tegevused, mis peavad olema tehtud järgmise loengu ajaks (teisel õppenädalal).
  Labels: 8URL: 1
 • Ekskursioon 1

  Esimese õppenädala teise loengu ajal toimub ekskursioon Loodusteaduste majja. Detailid saate teada esimesel loengul. Moodle's sellega seotud tegevusi ei toimu. Iga osalenu saab kirja ühe (1) punkti, mis mõjutab aine lõpphinnet. Punktid ilmuvad Moodle'sse.


  "Labori töövõtete" kella 8-ses praktikumis olijad - kogunege pärast praktikumi 4. korruse fuajee ette otsa (lifti juurde). Teie ekskursioon algab sealtsamast.

  Ülejäänud tudengid - kogunege kella 9:50-ks Loodusteaduste maja (Akadeemia tee 15) fuajeesse. Üleriided jätke riietehoidu.

  Assignment: 1URLs: 2
 • 2. Põhimõisted

  Keemia, sellega seotud põhimõisted. Ühikud. Töö taskuarvutiga, ümardamine.

  Tunnis kaasa töötamiseks võtke kaasa taskuarvuti!

  Label: 1URLs: 2Page: 1Quiz: 1
 • 3. Keemia arvutusülesanded

  Ainehulk, keemiline valem, mooli mõiste. Lahused. Sisaldus, selle väljendusviisid.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 4. Nomenklatuur; saagis ja kaod

  Ainetele süstemaatiliste nimetuste andmine. Jätkame ka keemiaülesannete lahendamise põhivõtetega tutvumist. Lisame saagise ja kao mõisted.

  Lisatud 24. sept 22:20: harjutusülesandeid nomenklatuurist.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 5. Keemilised reaktsioonid

  Reaktsioonid vesilahustes. Sademe ja gaasi moodustumine. Limiteeriv reagent. Happed, alused, reaktsioonid nende vahel.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 6. Redoksreaktsioonid

  Redutseerimine ja oksüdeerimine. Redoksreaktsiooni võrrandi koostamine ja tasakaalustamine. Arvutused redoksreaktsioonide põhjal.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • Kontrolltöö I

  Abimaterjalid esimeseks kontrolltööks valmistumiseks.

  Label: 1URLs: 5Assignment: 1
 • Ekskursioon 2

  Info

  Choice: 1Label: 1Assignment: 1
 • 7. Aatomid

  Kaasaegne aatomimudel, selle kujunemine. Elektromagnetlainete spekter.

  Labels: 2URLs: 2File: 1Quiz: 1
 • 8. Perioodilisuse süsteem

  Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem. Elementide paiknemine tabelis ja klassifikatsioonid. Omaduste süstemaatilise muutumise trendid.

  Label: 1URLs: 6Quiz: 1
 • 9. Keemiline side

  Keemilise sideme mudelid: iooniline ja kovalentne side. Lewisi struktuurvalemid. Resonants. Formaalne laeng. Erandlikud ja ebareeglipärased molekulid. Elektronegatiivsus. Sideme tugevus, sidemepikkus.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 10. Molekulide kuju

  Valentskihi elektronide tõukumise (VSEPR) mudel, selle rakendamine molekulide kuju ennustamiseks. Valentssidemete teooria: sigma- ja piisidemed, nende mõju molekuli kujule. Hübridisatsioon. Molekulorbitaalide teooria põhimõisted.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 11. Molekulidevahelised jõud

  Molekulidevaheliste jõudude liigid, nende suhteline tugevus. Vesinikside, selle eripärad. Seosed molekulidevaheliste jõudude ja aine füüsikaliste omaduste vahel. Ainete sulamis- ja keemistäppide võrdlemine.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 12. Harjutusi aatomite ja molekulide struktuurist

  Kokkuvõte ja kordamine aatomite, molekulide ja molekulidevaheliste jõudude teemadel.

  Label: 1Quiz: 1
 • Kontrolltöö II

  Materjalid teiseks kontrolltööks valmistumiseks.

  Label: 1URLs: 4Assignment: 1
 • 13. Gaasid

  Gaaside omadused. Rõhk ja selle ühikud. Manomeetrid ja baromeetrid. Ideaalgaas, selle olekuvõrrand. Arvutused olekuvõrrandi alusel; gaasi üleviimine ühtedelt tingimustelt teistele. Reaalgaasid.

  Label: 1URLs: 3Quiz: 1
 • 14. Vedelikud ja tahkised

  Tahke ja vedel faas. Molekulide korrapära eri faasides. Viskoossus, pindpinevus, neid mõjutavad molekulaarsed tegurid. Tahkiste klassifikatsioon, eri klasside tüüpilised omadused.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 15. Termodünaamika I seadus

  Termodünaamika mõisted: süsteem, energia ja selle liigid, (paisumis)töö, soojus. Siseenergia ja entalpia. Reaktsiooni soojusefekt. Hessi seadus.

  Label: 1URLs: 3Page: 1Quiz: 1
 • 16. Termodünaamika II ja III seadus

  Entroopia, selle seos protsesside toimumise suunaga. Entroopia makroskoopiline ja statistiline käsitlus. Molaarne ja standardne entroopia. Gibbsi energia, selle seos reaktsiooni toimumise võimalikkuse ja suunaga.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 17. Füüsikaline tasakaal

  Faasiüleminekud. Keemine, aururõhk. Lihtsamad olekudiagrammid. Molaalsus, selle tähtsus termodünaamikas.

  Label: 1URLs: 3Page: 1Quiz: 1
 • 18. Keemiline tasakaal

  Keemilise tasakaalu mõiste, dünaamiline tasakaal. Tasakaalukonstant, selle väljendamise eri viisid. Le Chatelier' printsiip. Väliste tegurite mõju reaktsiooni tasakaalule.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • Kontrolltöö III

  Materjalid kolmandaks kontrolltööks valmistumiseks.

  Label: 1URLs: 5Assignment: 1
 • 19. Keemiline kineetika

  Keemilise reaktsiooni kiirus, selle väljendamise viisid. Reaktsiooni järk. Null-, esimest ja teist järku reaktsioonid. Reaktsiooni kiirust mõjutavad tegurid.

  Label: 1URLs: 3Page: 1Quiz: 1
 • 20. Happed ja alused

  Happe ja aluse mõisted, nende kujunemise ajalugu. Arrheniuse, Brønstedi ja Lewisi hapete-aluste teooriad. Ainete klassifitseerimine hapeteks ja alusteks eri teooriate alustel. Vesinikeksponent (pH). Ligikaudsed pH arvutused.

  Label: 1URLs: 2Quiz: 1
 • 21. Ioonide aktiivsus lahuses. pH arvutused aktiivsuste kasutamisega

  Iooni aktiivsuse mõiste. Aktiivsustegur. Debye-Hückeli teooria, selle kasutamine aktiivsusteguri leidmiseks. pH arvutamine aktiivsusi kasutades tugevate hapete ja aluste lahustes. pH arvutamine nõrkade hapete ja aluste lahustes.

  Label: 1URLs: 5Quiz: 1
 • 22. Elektrokeemia

  Elektrokeemia põhimõisted: poolreaktsioon, galvaanielement ja selle potentsiaal, nullvoolupotentsiaal, pingerida, elektrolüüs. Redoskreaktsiooni valemi koostamine poolreaktsioonide alusel. Nullvoolupotentsiaali arvutamine. Nernsti võrrand ja selle rakendamine. Elektrolüüs. Korrosioon ja selle tõrjumise meetodid.

  Label: 1URLs: 4Page: 1Quiz: 1
 • 23. Akud; redokssüsteemide arvutused

  Keemiliste vooluallikate (ühekordse kasutusega "patareid", akud) tüübid, omadused ja rakendusvaldkonnad. Nernsti võrrand ja selle rakendamine. Redoskreaktsiooni koostamise ja selle põhjal arvutuste tegemise ühendamine ühte ülesandesse.

  Label: 1URLs: 4Quiz: 1
 • 24. Lahustuvuskorrutis

  Aine lahustuvus, selle väljendusviisid. Lahustuvuskorrutis, selle seos lahustuvusega. Lahustuvuse ja lahtustuvuskorrutisega seotud arvutused. Sademe teke lahuste segamisel, sellega seotud arvutused.

  Labels: 2URLs: 4Quiz: 1
 • Kontrolltöö IV

  Materjalid neljandaks kontrolltööks valmistumiseks.

  Label: 1URLs: 6Assignment: 1
 • Eksam

  Eksam toimub eksamisessiooni ajal, 08 jaanuaril kell 10 ruumis SCI-109 ja katab kogu kursuse materjali. Eksam annab kuni 20 punkti. Hinne ilmub Moodle'sse.

  Käesoleva teema alt leiate edaspidi ka info lisaeksamite kohta ning registreerimisvõimaluse nendele.

  URLs: 14Assignments: 2Labels: 2Choices: 5