1. Mis on patent

Patendid on osa intellektuaalomandist. Intellektuaalomandi alla kuulub intellektuaalne looming, nagu leiutised, kirjandus-ja kunstiteosed ning disainilahendused. Leiutise all mõeldakse tehniliste probleemide lahendamiseks loodud tehnilisi lahendusi. Avastusi, korralduslikke ja äriideid ei loeta seega leiutisteks ning neid ei saa patentida.

Patent on üks leiutiste õiguskaitse vormidest. Patendi saamisel tekib patendiomanikul ainuõigus leiutise valdamise, kasutamise ja käsutamise üle. Patendikaitse andmise õigusfilosoofiliseks aluseks on ühiskondlik kokkulepe, mis seisneb selles, et leiutaja panuse eest teaduse ja tehnika üldisesse arengusse annab ühiskond leiutajale vastutasuks võimaluse teatud aja jooksul leiutist ainsana oma äranägemisel kasutada ning sellest tulu saada.

Eesti Vabariigis ja enamikus riikides kehtib patent kuni 20 aastat. Patendikaitse antakse leiutisele selle registreerimisega patendiregistris.

Leiutise registreerimiseks ja patendikaitse saamiseks tuleb koostada patenditaotlus ja esitada see Patendiametile. Patendiamet kontrollib leiutise patentsuse määramiseks selle uudsust, leiutustaset ja tööstuslikku kasutatavust. Patentsuse kriteeriumidele vastav leiutis registreeritakse patendiregistris. Isik, kes patenti taotles muutub leiutise registreerimisel automaatselt patendiomanikuks. Tõendina patendi väljaandmise kohta saab patendiomanik dokumendi, mida nimetatakse patendikirjaks (ladina keeles litterae patentes)

Põhjaliku ülevaate patentitaotluse koostamise, esitamise, avaldamise ja registreerimise kohta leiad Patendiameti veebilehelt rubriigist Patendid.


Miks otsida patente?

Patendi otsing võimaldab:

  • määrata kindlaks uued teadusvaldkonnad
  • ennetada teadusuuringute dubleerimist (uudsuse otsing)
  • leida infot ettevõtete tegevuse kohta
  • määrata kindlaks valdkonna eksperdid

Kust ja kuidas patente otsida?

Patente saab otsida patendiandmebaasidest kasutades märksõnu. Saate otsida konkreetsete autorite, riikide ja teemavadlkondade patente.

Vajaliku patendi otsingud on sageli keerulised ja soovitav on seda teha raamatukogu ainespetsialisti  või TalTech  intellektuaalomandi spetsialisti abiga. 

Vaba juurdepääsuga patendiandmebaasid:

Patendid Taltech raamatukogu andmebaasides

  • SciFinder-n - peamiselt keemiaalased patendid
  • Scopus – erinevate ainevaldkondade patendid
Nendes andmebaasides on sobivate märksõnade abil leitud dokumentide nimestikus võimalik leida märksõnadele vastavad patendid täpsustates otsingut dokumendi liigiga Patent.