1. Viitamise vajalikkus

Viitamine on vajalik juhtudel, kui kasutad oma üliõpilastöös teiste autorite poolt loodud materjale: tekstid, fotod, videod, andmed, valemid, veebiallikad jne. 

Viitamine väldib vastuollu minekut autorikaitseseadusega, võimaldab töö lugejal kontrollida esitatud andmete õigsust ning jälgida töös esitatud järeldusteni jõudmise käiku.

Pea meeles:

  • Ei ole eetiline kasutada teiste inimeste ideid ja mõtteid autorile viitamata!
  • Kellegi teise inimese töö, seisukohtade või mõtete esitamine oma nime all on ebaseaduslik.

Teiste autorite töödest pärit teavet edastatakse (viidatakse) peamiselt kahel viisil: refereeringu või tsitaadina.

Teemat käsitlevat kirjandust läbi töötades tuleb kohe üles märkida kasutatud allika bibliograafilised andmed ning koht, kus kasutatav teave paikneb. Nii ei teki hiljem uurimistööd vormistades ohtu, et viiteallikas on kaduma läinud.

  • Raamatu puhul on vajalik üles märkida autor/toimetaja, pealkiri, andmed kordustrüki kohta (kui on) ning mitmeköitelistel teostel köite number, kirjastaja ja ilmumisaasta.
  • Artikli puhul on andmeteks artikli autor, pealkiri, ajakirja pealkiri, aastakäik ja number, ilmumisaasta, leheküljenumbrid, kus artikkel paikneb. 
  • Elektroonilise infoallika puhul tuleb lisaks eelpool toodud andmetele lisada ka DOI number või URL, muutuva sisuga veebilehe puhul ka informatsiooniga tutvumise kuupäev.
NB!
Kõige parem on, kui kasutad kohe tööd alustades viidete haldurit Zotero, mille abil saad koostada tekstisiseseid viiteid ja kasutatud allikate loetelu vastavalt valitud stiilile. Zoteros saad moodustada kaustu, kuhu teemakohased viited kokku koguda. 

Vt Zotero juhendit.