Hindamiskriteeriumid:

Kontrollnimekiri enne essee esitamist: 

1) + Sisuliselt on mõtestatud lahti valitud linnaruumi fenomen. Esitatud isiklikke ja originaalseid mõttekäike. Tehnilisest ruumikirjeldusest on jõutud edasi linnaruumi tunnetuseni.
- Essee jääb liialt kirjeldavaks ja ei jõua järeldusteni. Isiklikku arvamust ja linnaruumikogemust pole väljendatud.
2) +Vajalik sõnade arv olemas, vormistus vastab kirjaliku töö nõuetele, viited korrektselt vormistatud ja viidete nimekiri essee lõpus. 
- Vormistus poolik, viited puudu või vääralt vormistatud, sõnad puudu
3) Valitud fenomeni kirjeldamiseks on kasutatud korrektseid allikaid, millel on akadeemiline taust ja/või kursuse jooksul kuuldud autoreid, termineid vms. infot, mis näitavad et loengutes kuuldust on aru saadud.
 - Allikaid puudu või enamik allikaid mitteakadeemilised. Allikaid on küll kasutatud, kuid nende sõnum on jäänud ebaselgeks. Urbanistika ja linnaplaneerimise alusteooriad/põhimõtted omandamata või osaliselt omandatud. Teoreetiline osa on copy-paste meetodil esseele lisatud, kuid seda ei ole arutluses osatud sisuliselt kasutada. 
4) + Valitud fenomeni paremaks mõistmiseks on tehtud välisvaatlusi ja/või toodud näiteid teistest Eesti linnadest või välismaalt. 
- Isiklikud vaatlused puuduvad või on minimaalsed. Näited puuduvad. 

NB! Essee kirjutamisel järgi põhimõtteid, mis leiad nt. Tudengiveebi leheküljelt: https://tudengiveeb.ee/et/esileht/korgkoolis-oppimise-nipid/16-kirjalike-toeoede-kirjutamine/166-kuidas-kirjutada-nouetele-vastavat-esseed-2

Lisaks tuleb essee vormistamisel järgida kirjalike tööde vormistamise nõudeid. Plagiaadikahtluse vältimiseks peavad olema esseed viidatud. 
Vormistamise ja viitamise kohta leiad abi siit: 
TTÜ: https://www.ttu.ee/tudengile/oppeinfo/akadeemiline-kirjutamine/
Raamatukogu: https://www.ttu.ee/asutused/raamatukogu/tudengile-4/kirjalike-toode-vormistamine/
VIITAMINE: https://ttu.ee/public/r/raamatukogu/tudengile/Viitamine_sisukorraga_2016.pdf ja https://sisu.ut.ee/viitamiseabc/viitamise-abc

Palun järgige, et essees oleks olemas nõutud arvul kohustuslikke viiteid. 
Õppejõud saab hinnata ainult tööd, mis on korrektselt viidatud ja vormistatud. 

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Essee

Hindab õpiväljundeid  1-5

 

Essee sõnastusel rakendatakse valdkondlikku sõnavara. Kirjapandu on toetatud vähemalt kolme valdkondlikku allikaga ja nõutud sõnade arvuga.

Essee analüüsib mõnda linnaga seotud fenomeni (linnalist nähtust) või konreetset linna/piirkonda, läbi valitud teemaga seotud teoreetiliste tüvitekstide ja välivaatluste. Essee teema valib üliõpilane ja kooskõlastab selle eelnevalt õppejõuga. Essee maht on 2000-3000 sõna.

 

Eristav hindamine

Hinne 5          

Linnaplaneerimise ja urbanistika teooriatega seonduv on kirjeldatud ja iseseisvas töös näitlikult kasutatud kogu materjali ulatuses. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad üliõpilase lisateadmisi teooria rakendamise võimalustest. Mõisted sisuliselt omandatud.

Hinne 4          

Linnaplaneerimise ja urbanistika teooriatega seonduv on kirjeldatud kogu õpitud materjali ulatuses. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad üliõpilase lisateadmisi teooria rakendamise võimalustest. Mõisted omandatud.

Hinne 3                      

Linnaplaneerimise ja urbanistika teooriatega seonduv on osaliselt kirjeldatud, kuid valitud linnalise nähtuse kirjeldus on põhjalik ja kooskõlas teooriaga. Mõisted omandatud.

Hinne 2

Linnaplaneerimise ja urbanistika teooriatega seonduv on minimaalselt kirjeldatud. Valitud linnalise nähtuse kirjeldus on põhjalik kuid teooriatega osaliselt seostamata. Eksib osade mõistetega.

Hinne 1

Linnaplaneerimise ja urbanistika teooriatega seonduv on kesiselt iseloomustatud. Valitud linnalise nähtuse kirjeldus on põhjalik kuid teooriatega seostamata.  Ei tunne mõisteid.

Hindamisele pääsemise eeldus

Eelnevate ülesanne täimised

Osalemine loengutes, seminarides, ekskursioonidel, essee tähtaegne esitamine

Lõpphinde kujunemine

Essee hinne määrab 50% kogu aine BCU5210 Maastikuprojekt I lõpphindest


Viimati muudetud: kolmapäev, 2. mai 2018, 14.43